Example pic


วันที่ 28 พฤษภาคม 2552
ณ วัดบางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม
อบรมอาสาสมัครเกษตรที่เป็นเกษตรหมู่บ้าน 180 คน
โดยมีนายอำเภอบางเลนมาเป็นประธานเปิด 
 ประมวลภาพ
วันที่ 27 พฤษภาคม 2552
บ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ต.ไผ่หูช้าง อ.บางเลน จ.นครปฐม
ภูมิปัญญาแผ่นดินขยายผลสู่ปวงชนชาวไทย
(ปุ๋ยหมักชีวภาพ) 
 ประมวลภาพ
วันที่ 26 พฤษภาคม 2552
ดูงานวิสาหกิจชุมชน
ที่สระสี่มุมและวังน้ำเขียว กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมาร่วมด้วย
เพื่อมาบริหารจัดกรมาใช้ในชุมชน 
 ประมวลภาพ
วันที่ 19 พฤษภาคม 2552
ประชุมวิสาหกิจครั้งที่ 2 ต.ดอนตูม  อ.บางเลน จ.นครปฐม
วิสาหกิจระดับจังหวัดเข้าร่วมเป็นอนุกรรมการระดับจังหวัด 
จัดทำแผนแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน 
 ประมวลภาพ
วันที่ 13-15 พฤษภาคม 2552
ณ โรงแรมอโยธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อบรมกลุ่มแม่บ้าน
เจ้าหน้าที่อบรม(นางสาวลำดวน  สระทองอินทร์) 
 ประมวลภาพ
ประกาศ

การขึ้นทะเบียนเกษตรกรใหม่

เพียงพี่น้องเกษตรกรให้ความรู้มือกับเจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูลเกษตรกร2552

ของกรมส่งเสริมการเกษตรที่จะไปพบท่าน ณ จุดที่นัดหมายไว้ล่วงหน้า2552

โดยพี่น้องเกษตรกรควรเตรียมหลักฐาน ดังนี้

1. บัตรประชาชน 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. สำเนากรรมสิทธิ์การครอบครองที่ดิน


ขอเชิญ

เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

ร่วมโครงการออกใบรับรองเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรัง ปี 2552

ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2552 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2552

สนใจ...ติดต่อได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน

หรือเกษตรตำบลในพื้นที่ของท่าน